Teenused

Raamatupidamisteenused

• Raamatupidamise konsultatsioonid
– raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel
– raamatupidamisarvestuse sisseseadmisel
– probleemide lahendamisel
– raamatupidamisprogrammi valikul
Teenuse hinda arvestatakse tunnitasu alusel.

• Ühekordsed teenused
– majandusaasta aruannete, alg- ja lõppbilansi koostamine
– raamatupidamise taastamine
– toimingud äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja lõpetamisel
– raamatupidamise ettevalmistamine auditiks
Teenuse hinna arvestamise aluseks on töödeldavate dokumentide maht ja arvestussüsteemi keerukus.


• Maksudeklaratsioonide koostamine
• Maksuriskide hindamine
• Maksuettekirjutuste analüüs ja lahendusvariandid.
Teenuse hinda arvestatakse tunnitasu alusel.

• Pidev raamatupidamisteenus büroos
– saadud esmasdokumentide kontroll
– tehingute kirjendamine registrites
– palgaarvestus kliendilt saadud info alusel
– põhivara arvestus
– bilansi ja kasumiaruande koostamine vastavalt kliendi soovile
– raamatupidamisaruannete koostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele
– maksude arvestus
– Statistikaameti aruannete koostamine
– deklaratsioonide esitamine asjakohastele asutustele seadusandluses ettenähtud tähtaegadeks
– raamatupidamise algdokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine
– nõuanded algdokumentide õigeks vormistamiseks
Teenuse hinna arvestamise aluseks on töödeldavate dokumentide maht ja arvestussüsteemi keerukus.

• Raamatupidamisteenus kliendi tarkvara kasutades
-hõlmab samu teenuseid, mis büroos osutatava teenuse puhul.
Teenuse hinna arvestamise aluseks on töödeldavate dokumentide maht ja arvestussüsteemi keerukus.

Audiitorteenused

AUDIT

Audit on kindlustandev audiitorteenus, mida osutatakse kooskõlas Audiitortegevuse seadusega kehtestatud auditeerimise standarditega. Auditi objekt on kliendi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsioon.

Auditis on audiitorteenuse osutaja eesmärgiks kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada arvamust möödunud perioodide rahandusinformatsioonile üldistavas jaatavas vormis. Auditis keskendume tähtsamatele valdkondadele ja nendega seotud olulisematele riskidele.

Audit lisab kindlust ettevõtte finantsseisundi õiglase kajastamise kohta nii omanikele, investoritele ja juhtkonnale, kui ka firma klientidele ja partneritele.

ÜLEVAATUS

Ülevaatus on kindlustandev audiitorteenus, mida osutatakse kooskõlas Audiitortegevuse seadusega kehtestatud ülevaatamise teenuse standarditega. Ülevaatuse objekt on kliendi vastutava organi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsioon.

Ülevaatuse käigus saavutatakse finantsaruannete suhtes piisav kindlustunne, mis on väiksem kui auditi käigus saavutatav.

Ülevaatuse standardite kohane madalama taseme kindlustunne saavutatakse läbi piiratud protseduuride, mis hõlmavad eeskätt analüütilisi kontrolliprotseduure ja päringuid.

Ülevaatuse eesmärgiks ei ole niivõrd leida tõendusmaterjal kõikide aruannetes esitatud oluliste andmete kohta, vaid pigem veenduda selles, et puuduvad asjaolud, mis viitaksid vigadele aruannetes esitatud andmetes.

Ülevaatuse tulemusel antakse finantsaruannete kohta negatiivses vormis kinnitus (nt me ei täheldanud asjaolusid, mis sunniks meid uskuma…).

Aastaaruande audiitokrontrolli vajavad (kooskõlas Audiitortegevuse seaduse § 91):

 1. aktsiaseltsid,
 2. kõik  raamatupidamiskohustuslased, kellel vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suuremad kui:
 • müügitulu või tulu 4 milj.EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 2 milj.EUR,
 • keskmine töötajate arv 60 in.
 1. kõik raamatupidamiskohustuslased, kellel vähemalt üks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suurem kui:
 • müügitulu või tulu 12 milj. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 6 milj. EUR,
 • keskmine töötajate arv 180 inimest.

HIND: Audiitorkontrolli ja ülevaatuse teenustasu sõltub teenuse  läbiviimiseks kuluvast ajast. Auditi või ülevaatuse läbiviimiseks kuluv orienteeruv aeg ja sellest tulenev teenuse maksumus lepitakse kliendiga kokku enne  töö algust sõlmitavas lepingus.

Aastaaruande ülevaatust vajavad (kooskõlas Audiitortegevuse seaduse §92):

 1. kõik raamatupidamiskohustuslased, kellel vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaaruandes suuremad kui:
 • müügitulu või tulu 1,6 milj. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 0,8 milj. EUR,
 • keskmine töötajate arv 24 inimest.
 1. kõik raamatupidamiskohustuslased, kellel vähemalt üks järgmisest kolmest näitajast on  aruandeaasta aastaaruandes suurem kui:
 • müügitulu või tulu 4,8 milj. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 2,4 milj. EUR,
 • keskmine töötajate arv 72 inimest.
KOKKULEPPELISED KONTROLLID

Kokkuleppeline kontroll on seonduv audiitorteenus, mida osutatakse kooskõlas Audiitortegevuse seadusega kehtestatud seonduvate teenuste standarditega.

Tehingute seaduslikkust kontrollitakse kokkuleppeliselt eesmärgiga avaldada arvamust kokkuleppeliste toimingute objekti ja eesmärgi, läbiviidud protseduuride, tähelepanekute ning leitud vigade ja erandite kohta selleks, et audiitori arvamuse kasutaja saaks nende põhjal teha otsustusi.

Kokkuleppeliste toimingute puhul lepitakse audiitoriga kokku konkreetsete rahandusinformatsiooni ja raamatupidamisarvestuse valdkondade kontrolli toimingud.PAKENDIREGISTRISSE ESITATAVATE ANDMETE AUDIITORKONTROLL (KOOSKÕLAS PAKENDISEADUSE §241), MIDA VAJAVAD:

1. pakendiettevõte, kes esitab andmed pakendiregistrisse ning laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui 5 tonni aastas.
2. pakendiettevõte, kes laseb turule pakendatud kaupa ja on oma kohustused üle andnud taaskasutusorganisatsioonile.

ÄRISEADUSTIKUST TULENEVAD KONTROLLID

Äriseadustest tulenevad kontrollid on audiitorteenused, mida osutatakse kooskõlas Audiitortegevuse seadusega kehtestatud standardiga ’’Kindlustandvad töövõtud, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditid või ülevaatamised’’

Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontroll
Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli eesmärgiks on avaldada arvamust, kas mitterahalise sissemakse teostaja poolt üle antav vara on vastavuses äriseadustiku § 248 või 142 nõuetega ning kas mitterahalise sissemakse väärtus katab mitterahalise sissemaksega tasutavate aktsiate/osa nimiväärtuse ja ülekursi.

Likvideeritava äriühingu vara jaotusplaani kontrolli eesmärgiks on avaldada arvamust, kas kas likvideeritava ettevõtte vara jaotusplaan on kooskõlas kehtiva Äriseadustiku nõuetega.